Regulamin

Regulamin zakupu w systemie dystrybucji biletów QualiTiM.pl

ZASADY OGÓLNE

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do sprzedaży biletów w systemie QualiTiM.pl z zastrzeżeniem,że regulaminy
organizatorów poszczególnych wydarzeń artystycznych (spektakli, koncertów) mogą nakładać na nabywców
dodatkowe obowiązki niewymienione w niniejszym regulaminie. Każdy Nabywca najpóźniej w chwili wyrażenia woli
związania się z QualiTiM.pl umową na odległość ma możliwość zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu
oraz jest informowany o przysługującychmu prawach i obowiązkach.

§ 1 DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin sprzedaży Biletów w Systemie.
 2. SYSTEM – portal działający pod domeną QualiTiM.pl, prowadzony przez Operatora.
 3. OPERATOR – QualiTiM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (25- 663), przy ul.
  Olszewskiego 6, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
  0000921253, numer NIP 6572963493, numer REGON 389919084.
 4. WYDARZENIE – koncert lub każde inne o charakterze kulturalnym lub rozrywkowym przygotowane przez
  Organizatora, na które Bilety można nabyć za pomocą Systemu.
 5. ORGANIZATOR – osoba lub podmiot, która zajmuje się organizacją Wydarzenia.
 6. NABYWCA – osoba lub podmiot dokonująca Rezerwacji Biletu w Systemie.
 7. REZERWACJA – usługa, która na pewien czas blokuje wybrane przez Nabywcę miejsca na Wydarzenie.
 8. BILET – Bilet PDF, który upoważnia Nabywcę do wzięcia udziału w Wydarzeniu, którego ten bilet dotyczy, w
  formie elektronicznej (plik w formacie PDF).
 9. OPŁATA SERWISOWA – opłata należna Operatorowi z tytułu świadczenia usług związanych ze sprzedażą
  prowadzoną za pośrednictwem Portalu w tym w szczególności w związku z usługą Rezerwacji, udostępnieniem
  Portalu dla Klienta. Opłata serwisowa w szczególności pokrywa koszty Operatora związane z utrzymaniem
  systemów informatycznych zapewniających możliwość korzystania z Portalu, obsługą Rezerwacji,
  udostępnieniem Biletów, wynagrodzeniem personelu obsługującego zamówienia itp.
 10. UPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 ze zm.).
 11. RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych).
 12. UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze
  zm.).

§ 2 ZASADY

 1. Regulamin dotyczy każdej Rezerwacji robionej za pomocą Systemu.
 2. Wykonanie Rezerwacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
 3. Nabywca zgłasza znajomość Regulaminu, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Systemie w czasie
  robienia Rezerwacji.
 4. Regulamin został ustalony zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE, aby dopełnić obowiązku informacyjnego
  przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza siedzibą firmy lub na odległość, które Dystrybutor jako
  przedsiębiorca powinien przekazać, co wynika z art. 12 ust. 1 UPK.

§ 3 PROCEDURA DOKONYWANIA ZAKUPÓW BILETÓW

 1. Nabywca, który chce zrobić Rezerwację, kupić Bilet:
  a) wybiera Wydarzenia z opublikowanej w Systemie listy,
  b) z dostępnych na Wydarzenie miejsc, wybiera te, które mu odpowiadają, o ile konkretne Wydarzenie to
  przewiduje,
  c) wpisuje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres mailowy oraz telefon kontaktowy,
  d) potwierdza znajomość Regulaminu poprzez kliknięcie w pole wyboru,
  e) wybiera formę i sposób otrzymania Biletów,
  f) z listy udostępnionej w Portalu wybiera sposób płatności.
 2. O cenie biletu Dystrybutor powiadamia Nabywcę przed zrealizowaniem płatności, w ten sposób, że przed
  zatwierdzeniem Rezerwacji Nabywca widzi w Systemie podsumowanie określonej wartości nominalnej, którą
  zapłaci, z wyróżnieniem ceny biletu.
 3. Nabywca akceptuje warunki Rezerwacji poprzez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Nabywca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność danych, o których mowa w ust. 1. pkt c, d, e.
 5. Rezerwacja obowiązuje tylko przez pewien czas, które określono w § 6 ust. 6 poniżej i który wynika z wybranej
  formy płatności.
 6. Dystrybutor dostarcza na adres mailowy Nabywcy wskazany zgodnie z ust. 1 lit. c), podsumowanie Rezerwacji
  oraz Regulamin.
 7. Nabywca płaci wartość nominalną wynikającą z Rezerwacji poprzez wybraną wcześniej formę płatności.
 8. Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji Dystrybutor dostarcza Bilety do Nabywcy zgodnie z § 7.
 9. Zamawiając Bilet oraz dokonując za niego płatności Nabywca zobowiązany jest do zachowania należytej
  staranności. Wprowadzenie nieprawidłowych danych (np. danych Nabywcy) uniemożliwiające identyfikację
  Nabywcy może skutkować odmową zaksięgowania wpłaty oraz anulowaniem transakcji.
 10. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji w związku z niedogodnościami (np. zła widoczność) podmiotem
  obowiązanym do rozpatrzenia reklamacji jest Organizator danego Wydarzenia.

§ 4 FORMA BILETÓW

 1. Bilety na Wydarzenia są dostępne w formie Biletów PDF.
 2. Możliwe do wybrania formy Biletów na konkretne Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie
  dokonywania Rezerwacji.
 3. Wybierając Bilet PDF Nabywca gwarantuje, że ustalony przez siebie numer rezerwacji oraz hasło potrzebne do
  wydruku zachowa w tajemnicy i nie udostępni go osobom trzecim w pliku lub wydruku Biletu PDF. Z tego
  wynika, że zobowiązuje się, aby chronić bilet elektroniczny przed próbami kopiowania, powielania i skanowania.
 4. Pojedynczy Bilet uprawnia do wejścia jedną osobę. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia
  na wydarzenie – nie ma możliwości ponownego wykorzystania Biletu. Bilet nie może być kserowany, skanowany
  lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób – w przypadku wykrycia takiet postępowania, bilet traci swoją ważność.

§ 5 FORMY PŁATNOŚCI I TERMIN WAŻNOŚCI REZERWACJI

 1. Dystrybutor umożliwia dokonanie płatności za Bilety z Rezerwacji w następujących formach:
  a) płatność internetowa (on-line) przelewem,
  b) kartą płatniczą.
 2. Wszystkie wymienione formy płatności na dane Wydarzenie podane są w trakcie robienia Rezerwacji.
 3. Płatności internetowe (on-line) realizowane są przy współpracy z podmiotem świadczącym usługi akceptacji
  płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych.
 4. Nazwa podmiotu/podmiotów będących partnerami Dystrybutora, o których mowa powyżej znajduje się w
  Systemie, a Nabywca może zobaczyć ją dokonując zakupu Biletów. Konieczne w celu zrealizowania umowy jest
  przekazanie temu podmiotowi danych osobowych Nabywcy w zakresie: imię, nazwisko, e-mail.
 5. Data i godzina ważności Rezerwacji jest ostatecznym czasem, w którym system Dystrybutora czeka na
  potwierdzenie dokonania płatności od operatora płatności on-line lub na zaksięgowanie wpłaty na rachunku
  bankowym Dystrybutora. Termin zależy od czasu, który pozostał do rozpoczęcia Wydarzenia oraz od wybranej
  formy płatności. Jest on wskazywany w e-mailu z potwierdzeniem Rezerwacji wysłanym do Nabywcy.
 6. Jeśli w czasie, gdy obowiązuje Rezerwacja, o którym wspomniano powyżej, liczonym od chwili zaakceptowania
  Rezerwacji przez Nabywcę zgodnie z § 3, nie zostanie opłacona cała kwota, która jest należna za Rezerwacje,
  to ulega ona anulowaniu. W takiej sytuacji Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności wobec Nabywcy za brak
  możliwości zakupu Biletu w określonej cenie.
 7. Dystrybutor zastrzega sobie możliwość anulowania Rezerwacji w sytuacjach wymienionych poniżej:
  a) przedwczesnego zakończenia sprzedaży biletów na dane Wydarzenie na wniosek Organizatora,
  b) gdy w Systemie widnieją inne rezerwacji tego samego Nabywcy, które nie są opłacone.
 8. Dane osobowe Nabywcy są przetwarzane w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży Biletów; zawarcie umowy
  z Nabywcą następuje w chwili, gdy zapłaci on całą kwotę należną za dokonanie Rezerwacji.
 9. Dystrybutor akceptuje przelewy tylko w walucie PLN.
 10. Jeśli Nabywca płaci w innej walucie lub dokonuje płatności w PLN z rachunku, który prowadzi bank znajdujący
  się poza granicami Polski, Nabywca powinien wybrać opcję podziału kosztów przelewu
  zagranicznego/walutowego taką, aby pełna kwota należności została dostarczona na rachunek Dystrybutora.
 11. Jeżeli Nabywca przeleje środki w związku z Rezerwacją w sposób inny niż określony w ust. 10 Dystrybutor
  zwróci je na rachunek Nabywcy, jednak odejmie od kwoty przelewu koszt realizacji takiej płatności pobierany
  przez bank Dystrybutora.

§ 6 DOSTAWA I ODBIÓR BILETÓW

 1. Bilety PDF dostarczane są pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Nabywcę zgodnie z § 3 ust.
  1 lit. c).
 2. W przypadku Biletów PDF Dystrybutor przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany przez Nabywcę
  zgodnie z § 4 link do Systemu, gwarantujący ich pobranie, zapisanie i wydrukowanie.
 3. Nabywca po dostarczeniu mu Biletów powinien zweryfikować poprawność danych wydrukowanych na Biletach
  z danymi podanymi podczas Rezerwacji zgodnie z § 4.
 4. Wszelkie nieprawidłowości znalezione przez Nabywcę w trakcie sprawdzania, o którym mowa powyżej muszą
  zostać zgłoszone Dystrybutorowi zgodnie z § 9.
 5. W przypadku niesprawdzenia danych, co zostało opisane w pkt 3 i 4 oraz stwierdzenia wadliwości danych
  wypisanych na Bilecie, wejście na Wydarzenie może być niemożliwe do zrealizowania, za co Dystrybutor nie
  odpowiada.

§ 7 ZWROTY BILETÓW/REZERWACJI

 1. Zwrotu Biletów można dokonać tylko w przypadku:
  a) odwołania Wydarzenia lub
  b) zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny Wydarzenia.
 2. W innych sytuacjach niż opisane powyżej nie można zwrócić Biletów.
 3. Do zakupu Biletów za pośrednictwem Systemu nie ma zastosowania uprawnienie do odstąpienia od umowy
  zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość bez podania przyczyny, które jest przewidziane w
  przepisie art. 27 UPK, ponieważ w oparciu o przepis art. 38 pkt 12 UPK prawo odstąpienia od umowy zawartej
  poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w
  odniesieniu m. in. do umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
  kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b, Dystrybutor informuje Nabywcę o tym, że może on dokonać zwrotu
  Biletów albo utrzymać ich ważność na zmienione Wydarzenie.
 5. Nabywca decyduje w zakresie opisanym w ust. 4 do dnia i godziny wskazanej przez Dystrybutora w informacji
  o zmianie Wydarzenia.
 6. Brak uwag Nabywcy lub brak decyzji, o której mowa w ust. 4 i 5 powyżej przed określonym terminem rozumiany
  jest jako zgoda na uczestnictwo w zmienionym Wydarzeniu i utrzymanie ważności Biletów.
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 1 b, gdy Nabywca wybrał
  opcję zwrotu Biletów, Dystrybutor Systemu niezwłocznie zwróci należne środki Nabywcy, zrobi to nie później niż
  w 10 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Nabywca opłacił Rezerwację.

§ 8 REKLAMACJE

 1. Każda reklamacja Nabywcy powinna być przesłana na adres mailowy: bilety@qualitim.pl lub na adres
  korespondencyjny Dystrybutora.
 2. Dystrybutor rozpatruje reklamację w maksymalnie do 14 dni roboczych i przesyła odpowiedź na reklamację
  drogą mailową, na adres Nabywcy, z którego wysłano reklamację.
 3. Ewentualne zwroty i rekompensaty dla Nabywcy w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji będą
  dokonywane w terminie określonym w § 8 ust. 7.
 4. Jeśli Dystrybutor rozpatrzy reklamację negatywnie, Nabywcy przysługuje prawo do skorzystania z
  pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z
  tej formy rozwiązywania sporów znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod
  adresem www.uokik.gov.pl.
 5. Nabywca, które chce rozwiązać spór polubownie może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy
  internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Wszystkie niejasności związane z usługami świadczonymi przez Dystrybutora w ramach Systemu będą
  najpierw rozstrzygane na drodze polubownej, a jeśli strony nie dojdą do porozumienia spór poddany zostanie
  rozstrzygnięciu przez sąd powszechny.

§ 9 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Dystrybutor nie odpowiada za szkody poniesione przez działania lub zaniechania Nabywcy lub innych osób,
  w szczególności za korzystanie przez nich z Systemu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa
  lub Regulaminem.
 2. Bilet, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia Nabywcy do wejścia na Wydarzenie.
 3. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach, akcjach promocyjnych, loteriach,
  odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży, itp.
 4. Dystrybutor informuje, że zgodnie z art.133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w
  celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie
  sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie
  i pomocnictwo są karalne.”
 5. Dystrybutor ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co
  w konsekwencji powoduje odmowę wstępu i uczestnictwa w Imprezie. Organizator nie bierze odpowiedzialności

za bilety zakupione w innych miejscach, niż na stronach Dystrybutorów tj.: www.qualitim.pl, www.ebilet.pl,
www.biletyna.pl oraz miejscowych partnerów.

§ 10 DANE OSOBOWE – POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Nabywcy zbieranych za pośrednictwem Systemu jest QualiTiM spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (25-663), przy ul. Olszewskiego 6, Polska, wpisana do
  Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000921253, numer NIP
  6572963493, numer REGON 389919084.
 2. Nabywca może się skontaktować z administratorem danych poprzez e-mail na adres: bilety@qualitim.pl.
 3. Nabywca może prosić o dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, skasowanie, przeniesienie lub
  ograniczenie przetwarzania. Może sprzeciwić się także wobec dalszego przetwarzania.
 4. Dane osobowe, po wygaśnięciu podstaw prawnych do dalszego przetwarzania, ulegają anonimizacji.
 5. Okres przechowywania danych ustala się zgodnie z celem usług.
 6. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w procesie Rezerwacji, zakupu oraz dostawy
  Biletów:
  a) przetwarzane dane obejmują: imię, nazwisko, e-mail, telefon,
  b) przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a po
  zrealizowaniu umowy dane są przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 18 ust. 1 UŚUDE,
  art. 74 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.), art. 86
  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz na podstawie art.
  6 ust. 1 lit. f) RODO w celu rozpatrywania i uzyskania ewentualnych roszczeń lub reklamacji oraz w celach
  analitycznych i statystycznych,
  c) jeśli Rezerwacja pozostała nieopłacona, Nabywca zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w celu
  zakończenia Rezerwacji do daty Wydarzenia albo do zakończenia procesu reklamacyjnego,
  d) jeśli płatność jest dokonywana za pomocą płatności internetowej, niezbędne dla wykonania umowy jest
  przekazanie danych: imię, nazwisko, e-mail, do podmiotu świadczącego usługi akceptacji płatności kartami
  płatniczymi i/lub przelewów internetowych.
  e) jeśli Wydarzenie jest odwołane lub podzielone konieczne dla wykonania umowy jest przetwarzanie danych
  osobowych w zakresie imię, nazwisko, e-mail, telefon dla kontaktu drogą email, SMS lub telefon i uzyskania od
  Nabywcy decyzji dot. zwrotu Biletów albo utrzymaniu ich ważności na zmienione Wydarzenie zgodnie
  z postanowieniami § 8.
 7. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w celu powiadomień SMS i e-mail do rezerwacji:
  a) zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu komórkowego Nabywcy,
  b) podstawą prawną przetwarzania danych jest uprzednia jednorazowa zgoda Nabywcy na otrzymanie SMS-ów
  z powiadomieniami
 8. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w związku z bezpieczeństwem epidemicznym:
  a) zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu komórkowego Nabywcy,
  b) podstawą prawną przetwarzania danych wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym –
  zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w oparciu o Wytyczne dla
  organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce
  przygotowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego
  Inspektora Sanitarnego. Celem przetwarzania jest ułatwienie służbom sanitarnym dochodzenia
  epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu,
  c) dane przetwarzane są przez okres 2 tygodni od daty Wydarzenia,
  d) Dystrybutor, na żądanie uzasadnione podejrzeniem zagrożenia bezpieczeństwa epidemicznego, może
  przekazać dane osobowe bezpośrednio Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu lub za pośrednictwem
  Organizatora. Dane te umożliwią łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.
 9. Nabywca może zgłosić skargę związaną z przetwarzaniem jego danych przez Dystrybutora do organu
  nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na
  stronie https://uodo.gov.pl/.